Международния конкурс за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие”

Къде, кога, какво и как предстои да се случи.
Отговор
User avatar
aneda
Мнения: 82
Членство от: Съб Авг 05, 2006 11:56 am
Местонахождение: Surrey, BC
Връзка:

Международния конкурс за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие”

Post by aneda » Чет Ное 15, 2007 11:47 am

Здравей, Неда!
Искам да те помоля да ми помогнеш с разпространението на една информация за наш конкурс за рисунка. Ще ти бъда много благодарна, ако ми помогнеш!


ОБЩИНА МОНТАНА
3400 Монтана, ул. Извора 1, тел. 096/ 300 400, факс: 096/ 300 401, e-mail: montana@montana.bg

СТАТУТ

на международния конкурс за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие”
в рамките на Единадесетите празници на духовите оркестри “Дико Илиев” – Монтана’ 2008

Конкурсът за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” е съпътстваща изява на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев”. Неговата цел е подчинена на мисията на това значимо културно събитие. Съгласно неговия статут, то цели да запази богатите традиции на духовите оркестри и да популяризира творчеството на самобитния композитор Дико Илиев. В него участват с 30-минутна програма професионални и любителски духови оркестри от страната и чужбина без възрастови ограничения, както и мажоретни състави. Празниците нямат конкурсен характер. Те се провеждат на всеки две години.
Конкурсът за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” цели също да провокира вниманието на подрастващите към самите празници, към духовите оркестри и творчеството на Дико Илиев, към музикално-танцовото богатство на родината им. Активното познавателно отношение към темата на конкурса ще способства за съхраняване на културната памет като източник на духовна принадлежност и национално самочувствие в глобализиращия се свят.
а) Условия за участие в конкурса за рисунка. В конкурса могат да участват ученици на възраст от 7 до 15 г., които при класирането ще бъдат разделени на 2 възрастови групи:
- І възрастова грапа – от І до ІV кл.;
- ІІ възрастова група - от V до VІІІ кл.
Всеки участник може да се представи с не повече от 3 рисунки за децата от І възрастова група - на формат 25 х 35 cm, а за участниците от ІІ възрастова група – на формат 35 х 50 cm. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Те се представят или изпращат по пощата на организаторите най-късно до 1 май 2008 г. до
Нели Василева, гл. експерт “Култура и вероизповедания,
ул. “Извора” 1, стая 406,
Община Монтана, 3400 Монтана.

б/ Журирането се осъществява от компетентно жури, съставено от 4 члена и председател. То ще заседава на 8 май 2008 и ще обяви в същия ден резултатите от конкурса.
в/ Критерии за оценка :
- естетически качества на рисунката;
- самостоятелност на работата;
- идеен замисъл.
г/ Наградите, определени от професионалното жури, са по 3 за всяка възрастова група:
- I място - 100 лв., статуетката на празниците и грамота
- II място - 60 лв., предметна награда, свързана с патрона на празниците и грамота
- III място - 40 лв., предметна награда, свързана с патрона на празниците и грамота
Наградите на отличените участници в конкурса за рисунка “ Тъпан бие, хоро се вие” ще бъдат връчени в тържествена обстановка при откриването на Десетите празници на духовите оркестри “Дико Илиев” на 13 май 2008 г. На церемонията ще бъде поканен и Министърът на културата. В случай, че децата от чужбина не могат да присъстват, на церемонията по награждаването ще бъдат поканени културните аташета на посолствата на съответните страни, за да получат наградата им.
Творбите на отличените деца ще бъдат предадени на ХГ “Кирил Петров” и зачислени към фонда на галерията в раздел “Детско изкуство”.
Творбите на участниците, класирани на първите 50 места ще бъдат показани на изложба в експозиционна зала “Кутловица” на дружество на художниците “Тенец” – Монтана.
д/ Организация на конкурса.
Като организатор Община Монтана поема ангажимента за разгласа на конкурса чрез писма до училищата, школите и ОДК в страната, и прес-съобщения до медиите.
Община Монтана поема отговорността за събиране на рисунките и организиране на журирането; осигуряване на грамотите, дипломите и връчването на наградите; подреждането на изложбата от детски творби; разгласа на резултатите от конкурса. Община Монтана поема разходите по престоя по време на празниците на 13, 14 и 15 май 2008 г. /2 хранодни и 2 нощувки/ на участниците, класирани на първо място в І и ІІ възрастова група, както и на един възрастен придружител /учител или родител/, който ще пристигне с детето победител на празниците.

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА*
За участие в конкурса „Тъпан бие, хоро се вие”

Име, презиме, фамилия ..............................................................................................................
ЕГН ..............................................................................................................................................
Представител на .........................................................................................................................
(клуб, школа, институция)
Адрес на институцията: .............................................................................................................
Телефон: .................................. факс: .....................................e-mail: ................................
Домашен адрес на участника: ...................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Домашен телефон: ......................................... мобилен телефон .............................................
личен e-mail (на участника или на негов родител): ...............................................................

___________________________________________________________________________
*Моля, залепете внимателно апликационната форма на гърба на детската рисунка


ЕТО И НА АНГЛИЙСКИ


THE REGULATION
of the international contest for drawing “The music and dances of my people”

Municipality of Montana invites the children from all over the world to take part in the international contest for drawing “The music and dances of my people”. It is an event within the XI International festivities of brass orchestras dedicated to the famous Bulgarian composer Diko Iliev. According to the regulations students between 7 and 15 years of age can participate in the drawing contest students. They will be divided into two separate age groups:
- 1st age group – 7 – 11 years.;
- 2nd age group – 12 – 15 years.
Everyone can present no more than 3 art works. For children from the 1st age group the format of the drawing has to be 25 х 35 cm, and for the participants in the 2nd age group – 35 х 50 cm. There are not limitations about the technique and genre of the art works. Тhey have to be sent to the postal address of the Municipality of Montana not later than May 1st, 2008:
Nelly Vasileva
Senior expert of culture and religion
Municipality of Montana, room 406
1 Izvora Str.
3400 Montana
Bulgaria

The professional hanging-committee from 5 members will evaluate the art works. The committee will bear in mind mainly the following criterions: aesthetic qualities of the drawings; self-dependence of the process of creation; original approach to the topic and appealing idea .
The professional hanging-committee defines the winners. The Municipality of Montana – Bulgaria, gives the following award for each of the two age groups:
- 1st place - 50 Euro, a plaque of the Tenth International festivities of brass orchestras “Diko Iliev” and a honorary diploma
- 2nd place - 30 Euro, book and cd-records of the composer Dico Iliev and a honorary diploma
- 3rd place - 20 Euro, book and cd-records of the composer Dico Iliev and a honorary diploma
The awards will be handed in during the official ceremony of the opening of the XI International festivities of brass orchestras “Diko Iliev” on May 13th, 2008. In case that the children from foreign countries could not attend on the ceremony, their awards will be given to the culture attachés of the embassy of the respective state, in order to sent the award to the winner.
The awarded art works will be delivered to the Municipality Art Gallery and they will be reckoned in the fund of the department “Children Art”. The art works which have been awarded the first 50 places in the contest will be shown in the exhibition in the gallery of the Association of the visual artists in Montana.
The Municipality of Montana is engaged to be the host of the winners with first award in the two age groups and one accompanied person (teacher or parent). It will ensure the accommodation and meal (full board) during their stay in the city in the period of the Tenth International festivities of brass orchestras “Diko Iliev” - 13, 14 and 15 May 2008.
You can get in touch with Mrs. Nelly Vasileva for more details about the international contest for drawing “The music and dances of my people”: e-mail: nelly.vasileva@gmai.com.


APPLICATION FORM*
For participant in the international contest for drawing
“The music and dances of my people”

Name, surname, FAMILLY .........................................................................................................
Date of birth ...............................................................................................................................
School …………. .........................................................................................................................
(full name)
Address of the school: …...................................................................................................................................................
………….......................................................................................................................................
Phone number: ............................... Fax: .....................................e-mail:.............................
Home address of the participant: ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Home phone: ...........................................
e-mail (of the participant or her/his parent): ................................................................


___________________________________________________________________________
*Please, stick carefully this application form on the back of the drawing
Отговор